• ประเภท หนังสือ

          ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ทำให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ชอบค้นค้าหาความรู้จากหนังสือ

  • ประเภท วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

          ฝึกให้เด็กสังเกต ทดลอง ค้นคว้า ให้เด็กมีความกระตือรือล้น และฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง

  • ประเภท เกมการศึกษา

          ฝึกประสาทสัมผัสพัฒนาการคิด สังเกต เปรียบเทียบ ฝึกจำแนกสี รูปร่าง ขนาด ปริมาตร จำนวน

  • ประเภท เครื่องเล่นสัมผัส

          พัฒนาประสาทรับรู้ สร้างจินตนาการ  มีสมาธิและความมั่นใจในความสามารถของตนเอง

  • ประเภท บล็อก

          ช่วยทำให้กล้ามเนื้อมือและขา ได้รับการพัฒนาทำให้เด็ก รู้สึกเป็นอิสระ เกิดความคิดสร้างสรรค์

  • ประเภท ศิลปะสร้างสรรค์

          พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ความคิด จินตนาการ เหตุผลและอารมณ์ การตัดสินใจ

  • ประเภท เพลงและดนตรี

          ฝึกทักษะ การฟัง การเปล่งเสียง การใช้ภาษา การคิดสร้างสรรค์ ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ สนุกสนาน

  • ประเภท บัตรคำภาษาไทย

          มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาจากการอ่าน ฟัง ดู พูด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกวรรณกรรม

  • ประเภท บทบาทสมมติจริง

          ส่งเสริมทางด้านอารมณ์ สังคม การคิดฝันสร้างจินตนาการ  ฝึกให้รู้จักการแก้ปัญหา

  • ประเภท หุ่น

          ให้เด็กสนุกสนาน เพลิดเพลิน เสริมสร้างความมั่นใจในการแสดงออก ฝึกทักษะในการพูด

  • ประเภท ฟองน้ำ

          เสริมทักษะให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวตามธรรมชาติ